تغییرات نسخه 68
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 ثبت هوشمند قیمت تمام شده در فاکتور خرید توسعه منوی خرید، خرید و سفارش خرید با تیک نمودن گزینه قیمت تمام شده، امکان محاسبه قیمت تمام شده به صورت ردیفی برای هر کالا فراهم گرددیده است